Ton Duc Thang university
Tên dự án: Ton Duc Thang university
Năm thực hiện: 2010
Giá trị: 12503250000
Chủ đầu tư: TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG

Hình ảnh