Dong An vocations schools
Tên dự án: Dong An vocations schools
Năm thực hiện: 2010
Giá trị: 728970000
Chủ đầu tư: CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Hình ảnh