Central document storage clusters Gas - Electricity - Ca Mau
Tên dự án: Central document storage clusters Gas - Electricity - Ca Mau
Năm thực hiện: 2011
Giá trị: 1332997000
Chủ đầu tư: CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ