TW stomatology Hospital, Ho Chi Minh City
Tên dự án: TW stomatology Hospital, Ho Chi Minh City
Năm thực hiện: 2011
Giá trị: 1137400000
Chủ đầu tư: CTY CP HỒNG HÀ DẦU KHÍ

Hình ảnh