Trường dạy nghề Đồng An
Tên dự án: Trường dạy nghề Đồng An
Năm thực hiện: 2010
Giá trị: 728970000
Chủ đầu tư: CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Hình ảnh