Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Tên dự án: Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Năm thực hiện: 2010
Giá trị: 12503250000
Chủ đầu tư: TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG

Hình ảnh