Trung tâm lưu trữ tài liệu cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau
Tên dự án: Trung tâm lưu trữ tài liệu cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau
Năm thực hiện: 2011
Giá trị: 1332997000
Chủ đầu tư: CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ