Bệnh viện răng hàm mặt TW Tp Hồ Chí Minh
Tên dự án: Bệnh viện răng hàm mặt TW Tp Hồ Chí Minh
Năm thực hiện: 2011
Giá trị: 1137400000
Chủ đầu tư: CTY CP HỒNG HÀ DẦU KHÍ

Hình ảnh