Long Khanh market supermarket
Tên dự án: Long Khanh market supermarket
Năm thực hiện: 2013
Giá trị: 3800000000
Chủ đầu tư: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TỈNH ĐỒNG NAI